Πρόσκληση 23, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού HotSpot Νεάπολης Δήμου Βόλου»

Πρόσκληση 23, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού HotSpot Νεάπολης Δήμου Βόλου»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση λειτουργίας μίας Δομής Κοινωνικού HotSpot στην Νεάπολη του Βόλου η οποία χρηματοδοτούνταν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου στο ΠΕΠ.Θ.  (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025.

Η  συνέχιση λειτουργίας της Δομής περιλαμβάνεται στην εγκριθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027(ΣΒΑΑ) του Δήμου Βόλου.

Στόχος της δράσης είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.

Πρόσκληση 23

Συνημμένα Πρόσκλησης 23

Πρόσκληση 22, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων»

Πρόσκληση 22, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας της Δομής του Κοινωνικού Εστιατορίου η οποία χρηματοδοτούνταν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου στο ΠΕΠ.Θ. (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025.

Η λειτουργία του κοινωνικού εστιατορίου στοχεύει στην παροχή φροντίδας σε άτομα με σοβαρά οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα, με διανομή μαγειρεμένου φαγητού, τόσο κατ’ οίκον (για ωφελούμενους με κινητικά προβλήματα) όσο και στο χώρο λειτουργίας της Δομής.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στις περιοχές παρέμβασης ΣΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων.

Στόχος της δράσης είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πρόσκληση 22

Συνημμένα Πρόσκλησης 22

Πρόσκληση 21, «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Πρόσκληση 021, «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Η  πρόσκληση αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλία 2014-2020, και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 91986/09-10-2023 ΚΥΑ «Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 5947/Β/12-10-2023).

Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται η συνέχιση λειτουργίας  έντεκα (11) ΤΟΜΥ  έως 31-12-2024 και έξι (6) εξ αυτών  έως 31-12-2025.

Πρόσκληση 21

Συνημμένα Πρόσκλησης 21

 

Πρόσκληση 20, «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (συνεχιζόμενη δράση)»

Πρόσκληση 20, «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (συνεχιζόμενη δράση)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της υποστήριξης λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ). Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της δράσης του ΠΕΠ.Θ. με κωδικό MIS 5037508 και τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020 (στις 30/11/2023) για έξι (6) έτη, με τον ίδιο Δικαιούχο (Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-11-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-11-2023

Πρόσκληση 20

Συνημμένα Πρόσκλησης 20

 

 

Πρόσκληση 18, «Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας δομών που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ,των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014- 2020. Οι δομές αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σχετικού πανελλαδικού Δικτύου. Το εν λόγω Δίκτυο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον αρμόδιο φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, και αποτελεί μέρος του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων και ειδικότερα του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

Πρόσκληση 18

Συνημμένα Πρόσκλησης 18