Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 3.200.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 19/12/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 28/12/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 021, «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Η  πρόσκληση αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλία 2014-2020, και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 91986/09-10-2023 ΚΥΑ «Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 5947/Β/12-10-2023).

Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται η συνέχιση λειτουργίας  έντεκα (11) ΤΟΜΥ  έως 31-12-2024 και έξι (6) εξ αυτών  έως 31-12-2025.

Πρόσκληση 21

Συνημμένα Πρόσκλησης 21