«Ενδιάμεση Αξιολόγηση της ΕΕ για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027»

Αρχική 9 Νέα - Ανακοινώσεις 9 «Ενδιάμεση Αξιολόγηση της ΕΕ για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονεί μια μελέτη για να υποστηρίξει την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο της μελέτης, μια επιμέρους δημοσκόπηση συλλέγει τις απόψεις σχετικών φορέων και κυρίως των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης, Διαχειριστικών Αρχών, Φορέων Υλοποίησης και Φορέων Συντονισμού.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mid-Term-ERDF-CF-JTF_21-27

Η προθεσμία είναι Παρασκευή 3 Μαΐου.

Δεδομένης της σημασίας της ενδιάμεσης αξιολόγησης για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, παρακαλούμε όλους τους προαναφερόμενους φορείς και ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» για τη συμμετοχή τους στη δημοσκόπηση.