Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 165.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 21/12/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 28/12/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 22, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας της Δομής του Κοινωνικού Εστιατορίου η οποία χρηματοδοτούνταν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου στο ΠΕΠ.Θ. (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025.

Η λειτουργία του κοινωνικού εστιατορίου στοχεύει στην παροχή φροντίδας σε άτομα με σοβαρά οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα, με διανομή μαγειρεμένου φαγητού, τόσο κατ’ οίκον (για ωφελούμενους με κινητικά προβλήματα) όσο και στο χώρο λειτουργίας της Δομής.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στις περιοχές παρέμβασης ΣΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων.

Στόχος της δράσης είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πρόσκληση 22

Συνημμένα Πρόσκλησης 22