Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 155.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 22/12/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 28/12/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 23, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού HotSpot Νεάπολης Δήμου Βόλου»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση λειτουργίας μίας Δομής Κοινωνικού HotSpot στην Νεάπολη του Βόλου η οποία χρηματοδοτούνταν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου στο ΠΕΠ.Θ.  (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025.

Η  συνέχιση λειτουργίας της Δομής περιλαμβάνεται στην εγκριθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027(ΣΒΑΑ) του Δήμου Βόλου.

Στόχος της δράσης είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.

Πρόσκληση 23

Συνημμένα Πρόσκλησης 23