Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 400.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 10/11/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 30/11/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 20, «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (συνεχιζόμενη δράση)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της υποστήριξης λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ). Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της δράσης του ΠΕΠ.Θ. με κωδικό MIS 5037508 και τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020 (στις 30/11/2023) για έξι (6) έτη, με τον ίδιο Δικαιούχο (Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-11-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-11-2023

Πρόσκληση 20

Συνημμένα Πρόσκλησης 20