Παρουσίαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Θεσσαλία”

Αρχική 9 Παρουσίαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Θεσσαλία”

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (άρθρο 7 του Ν.4314/2014) είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο ΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013 που χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Επιπλέον, διαχειρίζεται δράσεις Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΕΡΑΑ – ΕΠΑΝΑΔ), καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, των προγραμμάτων ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σχετικής εκχώρησης.

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4314/2014, στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3840/2010, καθώς και στο ΦΕΚ /τΒ/713/24.4.2015

Μετά την έκδοση του Ν. 4914/2022 (A’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», εκδόθηκε η Υ.Α. υπ΄αριθμ. 88356 / 15-09-2022 (ΦΕΚ 4936/Β΄/ 21-09-2022) Ανασυγκρότησης της ΕΥΔ Θεσσαλίας.