Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 και ασκούν τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 40 του...