Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.12 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 1.800.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 20/09/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 10/10/23
Κατάσταση Πρόσκλησης  


Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών (του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα και του ξενώνα Αστέγων Βόλου), οι οποίες χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020 (στις 31/10/2023) και για έξι (6) έτη, ήτοι μέχρι την 31/10/2029.

Πρόσκληση 11

Συνημμένα Πρόσκλησης 11