Πρόσκληση 11, «Δομές αστέγων όπως Υπνωτήρια, Κέντρα Ημέρας (συνεχιζόμενες δομές)»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών (του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα και του ξενώνα Αστέγων Βόλου), οι οποίες χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020 (στις 31/10/2023) και για έξι (6) έτη, ήτοι μέχρι την 31/10/2029.

Πρόσκληση 11

Συνημμένα Πρόσκλησης 11