Πρόσκληση 033, «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Πρόσκληση 033,  «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Η δράση εντάσσεται στην με αρ. πρωτ. 8860/15-12-2023 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου (ΣΒΑΑ) 2021-2027 και αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας γραφείου υποστήριξης του Επιχειρείν ως σημείο υποδοχής, πληροφόρησης και υποστήριξης του επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή που προσφέρει έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την ανάπτυξη του επιχειρείν των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης ή όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού μέσω της συμβουλευτικής και της στήριξης κατά την οργάνωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες / ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, κ.α.).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-05-2024

Πρόσκληση 33

Συνημμένα Πρόσκλησης 33

Πρόσκληση 27, «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Πρόσκληση 27,  «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Μονάδα έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το ΑΕΙ.

Η ανωτέρω παρέμβαση παρέχεται σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια Θεσσαλίας), σε Φοιτητές με Αναπηρία και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και αποτελεί συστατικό στοιχείο στήριξης. Στόχος είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 27

Πρόσκληση 27

Συνημμένα Πρόσκλησης 27

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15-01-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 01-04-2024

Πρόσκληση 24, «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ (συνεχιζόμενες δομές)»

Πρόσκληση 24, «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ (συνεχιζόμενες δομές)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας των δομών διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης της απασχόλησης (job center) και υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων, οι οποίες χρηματοδοτούνταν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ), ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ. (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025. Ακολούθως, η συνέχιση της συγχρηματοδότησης λειτουργίας τους θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής αξιολόγησης για συνέχιση χρηματοδότησης μέχρι 30/11/2029.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 22-12-2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 28-12-2023

Πρόσκληση 24

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΒΑΑ

Πρόσκληση 23, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού HotSpot Νεάπολης Δήμου Βόλου»

Πρόσκληση 23, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού HotSpot Νεάπολης Δήμου Βόλου»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση λειτουργίας μίας Δομής Κοινωνικού HotSpot στην Νεάπολη του Βόλου η οποία χρηματοδοτούνταν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου στο ΠΕΠ.Θ.  (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025.

Η  συνέχιση λειτουργίας της Δομής περιλαμβάνεται στην εγκριθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027(ΣΒΑΑ) του Δήμου Βόλου.

Στόχος της δράσης είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.

Πρόσκληση 23

Συνημμένα Πρόσκλησης 23

Πρόσκληση 22, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων»

Πρόσκληση 22, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας της Δομής του Κοινωνικού Εστιατορίου η οποία χρηματοδοτούνταν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου στο ΠΕΠ.Θ. (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025.

Η λειτουργία του κοινωνικού εστιατορίου στοχεύει στην παροχή φροντίδας σε άτομα με σοβαρά οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα, με διανομή μαγειρεμένου φαγητού, τόσο κατ’ οίκον (για ωφελούμενους με κινητικά προβλήματα) όσο και στο χώρο λειτουργίας της Δομής.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στις περιοχές παρέμβασης ΣΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων.

Στόχος της δράσης είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πρόσκληση 22

Συνημμένα Πρόσκλησης 22