Πρόσκληση 20, «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (συνεχιζόμενη δράση)»

Πρόσκληση 20, «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (συνεχιζόμενη δράση)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της υποστήριξης λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ). Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της δράσης του ΠΕΠ.Θ. με κωδικό MIS 5037508 και τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020 (στις 30/11/2023) για έξι (6) έτη, με τον ίδιο Δικαιούχο (Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-11-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-11-2023

Πρόσκληση 20

Συνημμένα Πρόσκλησης 20

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19, «Υποδομές και εξοπλισμοί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (μεταφερόμενα έργα)»

Η δράση αφορά αποκλειστικά σε πράξεις οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο των Προσκλήσεων με κωδικούς 009 και 090 και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και που διαχειριστικοί λόγοι υπαγορεύουν τη μεταφορά τους από το ΠΕΠ.Θ 2014-2020 για συνέχιση και ολοκλήρωση τους στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 και με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων της Περιόδου 2021-2027.

Πρόσκληση 19

Συνημμένα Πρόσκλησης 19

Πρόσκληση 18, «Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας δομών που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ,των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014- 2020. Οι δομές αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σχετικού πανελλαδικού Δικτύου. Το εν λόγω Δίκτυο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον αρμόδιο φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, και αποτελεί μέρος του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων και ειδικότερα του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

Πρόσκληση 18

Συνημμένα Πρόσκλησης 18

Πρόσκληση 17, «Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας δομών που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ,των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014- 2020 (ΠΕΠ.Θ). Οι δομές αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σχετικού πανελλαδικού Δικτύου. Το εν λόγω Δίκτυο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(ΓΓΙΑΔ), τον αρμόδιο φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, και αποτελεί μέρος του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων και ειδικότερα του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

Πρόσκληση 17

1 τροποποίηση Πρόσκλησης 17

Συνημμένα Πρόσκλησης 17

Πρόσκληση 16, «Δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό φαρμακείο, παντοπωλείο (συνεχιζόμενες δομές)».

Η δράση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης της  λειτουργίας των δομών  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020(ΠΕΠ.Θ), για διάστημα 26 μηνών από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ (στις 31/10/2023) μέχρι 31-12-2025.

Πρόσκληση 16

Συνημμένα Πρόσκλησης 16