Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.8 Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/01/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 15/03/24
Κατάσταση Πρόσκλησης  


Πρόσκληση 27,  «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Μονάδα έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το ΑΕΙ.

Η ανωτέρω παρέμβαση παρέχεται σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια Θεσσαλίας), σε Φοιτητές με Αναπηρία και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και αποτελεί συστατικό στοιχείο στήριξης. Στόχος είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 27

Πρόσκληση 27

Συνημμένα Πρόσκλησης 27

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15-01-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 01-04-2024