Πρόσκληση 033, «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Πρόσκληση 033,  «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Η δράση εντάσσεται στην με αρ. πρωτ. 8860/15-12-2023 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου (ΣΒΑΑ) 2021-2027 και αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας γραφείου υποστήριξης του Επιχειρείν ως σημείο υποδοχής, πληροφόρησης και υποστήριξης του επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή που προσφέρει έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την ανάπτυξη του επιχειρείν των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης ή όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού μέσω της συμβουλευτικής και της στήριξης κατά την οργάνωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες / ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, κ.α.).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-05-2024

Πρόσκληση 33

Συνημμένα Πρόσκλησης 33

Πρόσκληση 27, «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Πρόσκληση 27,  «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Μονάδα έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το ΑΕΙ.

Η ανωτέρω παρέμβαση παρέχεται σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια Θεσσαλίας), σε Φοιτητές με Αναπηρία και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και αποτελεί συστατικό στοιχείο στήριξης. Στόχος είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 27

Πρόσκληση 27

Συνημμένα Πρόσκλησης 27

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15-01-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 01-04-2024