Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας
Ειδικοί Στόχοι: 1.3 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης & της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ & δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ
Είδος Πρόσκλησης: Ιδιώτες
Προϋπολογισμός: 2.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 02/07/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 16/09/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 01ΚΕ, «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης».

Πρόσκληση 01ΚΕ