Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.6 Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 01/07/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 16/09/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη υλοποίησης επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού διεθνούς ή πανελλήνιας εμβέλειας (φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες), που έχουν αναδειχθεί και καθιερωθεί ή θα μπορούσαν δυνητικά να αναδειχθούν και να καθιερωθούν σε θεσμό στο μέλλον και οι οποίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής ζωής των κατοίκων της Θεσσαλίας, αλλά και πόλο έλξης για την Περιφέρεια.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι η διοργάνωση εικαστικών, κινηματογραφικών, θεατρικών, μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων, η διοργάνωση εκθέσεων, φεστιβάλ και άλλων συναφών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Γενικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν στην υποστήριξη της παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού όλων των ειδών τέχνης και τη συστηματική προβολή του με φυσική ή ψηφιακή διάσταση (π.χ. ψηφιακή διασύνδεση σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσω των εκδηλώσεων που θα φιλοξενούν). Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις σύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό (όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων), με στόχο την ενσωμάτωση του σύγχρονου πολιτισμού στο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι υποστηριζόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να ενισχύουν την πολιτιστική φυσιογνωμία των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και την αναγνωρισιμότητα τόσο των καθιερωμένων όσο και των αναδυόμενων τουριστικών πόλων έλξης.
Η υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού θα προβάλλει το πολιτιστικό προϊόν στο ευρύτερο κοινό (κάτοικοι και επισκέπτες) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ταυτόχρονα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό κεφάλαιο αυτής.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενδεικτικά οι εξής κατηγορίες δαπανών:

  • Μισθοδοσία προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση της δράσης
  • Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας (σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την ενημέρωση των επισκεπτών & διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης & προβολής, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και στο διαδίκτυο)
  • Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων (ως συμμετέχοντες θεωρούνται ενδεικτικά καλλιτέχνες, σύνεδροι, λοιποί συντελεστές απαραίτητοι για την υλοποίηση της δράσης. Δεν θεωρούνται συμμετέχοντες πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών ή στελέχη του φορέα υλοποίησης)
  • Μίσθωση χώρων & εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου οπτικοακουστικών μέσων
  • Δαπάνες προσωρινής διαμόρφωσης χώρων για την εκδήλωση (στήσιμο εξέδρας, καθισμάτων ή κερκίδων κλπ)
  • Μεταφορά / ασφάλιση εκθεμάτων
  • Βραβεία

Στην παρούσα πρόσκληση δεν δύνανται να ενταχθούν προτάσεις που αφορούν την προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων (π.χ. γιορτές κρασιού, σαρδέλας, κάστανου, κ.ο.κ) καθώς και εκδηλώσεις που σχετίζονται με αθλητικές διοργανώσεις.

Πρόσκληση 39

Συνημμένα Πρόσκλησης 39