Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα:
Ειδικοί Στόχοι: 1.1 Ανάπτυξη & ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας & αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 500.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 24/06/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 30/08/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 38, «Μηχανισμός παρακολούθησης, υποστήριξης, ενημέρωσης και σύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία».

Πρόσκληση 38

Συνημμένα Πρόσκλησης 38