Ψηφιακός Τομέας CEF2: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση

Ψηφιακός Τομέας CEF2: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2)”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 241.000.000€ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2024.

Στην παράρτημα της πρόσκλησης παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά την προαναφερθείσα πρόσκληση καθώς και την εθνική διαδικασία για την έκδοση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους (Letter of Support) για την υποβολή της πρότασης για συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

C_2023_2533_F1_ANNEX_EN_V3_P1_2656431

C_2023_2533_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EN_V3

call-fiche_cef-dig-2023-5gcorridors_en

call-fiche_cef-dig-2023-5gsmartcom-edge_en

call-fiche_cef-dig-2023-gateways_en

Γ.Πρ. 2023 – 107028 – Ψηφιακός Τομέας CEF2_ 3η Πρόσκληση CEF2 (παράταση υποβολής προτάσεων)

Πρόσκληση CEF-DIG-2023_anexx_ver3

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Αφορά το ΠΕΠ 2014-2020

Αφορά το ΠΕΠ 2014-2020

Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από την Πέμπτη 08/06/2023 και για διάστημα έως και 5 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη 14/06/2023 και ώρα 24:00 μέσω του ΠΣΚΕ στην Ηλ. Διεύθυνση www.ependyseis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: https://espa2014-2020.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/9-uncategorised/934-2014-2022.html

 

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Γνωμοδοτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κωδικός 123ΚΕ) που Αφορά το ΠΕΠ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κωδικός 123ΚΕ): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: