Πρόσκληση 34, «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (μεταφερόμενα έργα)»

Πρόσκληση 34, «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (μεταφερόμενα έργα)».

10/04/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00
10/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00

Πρόσκληση 34

Συνημμένα Πρόσκλησης 34

1η Τροπoποίηση Πρόσκλησης 34