Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας
Ειδικοί Στόχοι: 1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς & τις δημόσιες αρχές
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 1.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 10/04/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 10/06/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 34, «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (μεταφερόμενα έργα)».

10/04/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00
10/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00

Πρόσκληση 34

Συνημμένα Πρόσκλησης 34

1η Τροπoποίηση Πρόσκλησης 34