Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.5 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 2.500.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 09/10/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 30/11/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Η δράση αφορά αποκλειστικά σε πράξεις οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο των Προσκλήσεων με κωδικούς 009 και 090 και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και που διαχειριστικοί λόγοι υπαγορεύουν τη μεταφορά τους από το ΠΕΠ.Θ 2014-2020 για συνέχιση και ολοκλήρωση τους στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 και με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων της Περιόδου 2021-2027.

Πρόσκληση 19

Συνημμένα Πρόσκλησης 19