ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19, «Υποδομές και εξοπλισμοί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (μεταφερόμενα έργα)»

Η δράση αφορά αποκλειστικά σε πράξεις οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο των Προσκλήσεων με κωδικούς 009 και 090 και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και που διαχειριστικοί λόγοι υπαγορεύουν τη μεταφορά τους από το ΠΕΠ.Θ 2014-2020 για συνέχιση και ολοκλήρωση τους στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 και με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων της Περιόδου 2021-2027.

Πρόσκληση 19

Συνημμένα Πρόσκλησης 19