Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 870.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 25/09/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 25/10/23
Κατάσταση Πρόσκλησης  


Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας δομών που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ,των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014- 2020 (ΠΕΠ.Θ). Οι δομές αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σχετικού πανελλαδικού Δικτύου. Το εν λόγω Δίκτυο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(ΓΓΙΑΔ), τον αρμόδιο φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, και αποτελεί μέρος του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων και ειδικότερα του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

Πρόσκληση 17

1 τροποποίηση Πρόσκλησης 17

Συνημμένα Πρόσκλησης 17