Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας
Ειδικοί Στόχοι: 3.2 Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 40.000.000,00 € €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 12/07/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 29/12/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07, «Βελτίωση οδικών τμημάτων σύνδεσης με ΔΕΔ-Μ – Τμηματοποιημένα έργα»

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 12/07/2023 08:00 έως 29/12/2023 ώρα 14:00

9ΓΦΨ7ΛΡ-ΞΔΤ_Πρόσκληση_7_phasing_ΟΔΙΚΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ