Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.3 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 1860000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 03/06/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/07/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 36, «Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών: “Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας” – Τμηματοποιημένο έργο».

Πρόσκληση 36

Συνημμένα πρόσκλησης 36 36