Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα
Ειδικοί Στόχοι: 2.6 Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 16800000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 10/06/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 19/07/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 37, «Προώθηση της ανακύκλωσης, έργα «πράσινων σημείων» (μεταφερόμενα έργα)».

Πρόσκληση 37

Συνημμένα Πρόσκλησης 37