Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.5 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 1.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 01/03/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 31, «4A.5.2. «Κινητές μονάδες για παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας»

Πρόσκληση 31

Συνημμένα Πρόσκλησης 31