Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.5 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 11.500.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/01/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε συμφωνία με τις ανάγκες σε επίπεδο Περιφέρειας σύμφωνα με την χαρτογράφηση του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο, και την Εθνική Στρατηγική Υγείας 2021-2027 και ειδικότερα στον 3ο Στρατηγικό Στόχο της Στρατηγικής Υγείας για την περίοδο 2021-2027 : «Αποτελεσματικότητα, Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας», Άξονες ΣΣ3:
3.4 Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό
3.6 Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του τομέα υγείας μέσω εφαρμογής του θεσμού των «πράσινων» δομών υγείας .
Έμφαση δίνεται στον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) καθώς και στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη ελλείψεων ή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένου.
Η ενίσχυση της ΠΦΥ αποτελεί προτεραιότητα και δέσμευση έναντι της Ε.Ε. για τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό στον τομέα υγείας, με συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο στο 60% των πόρων ΕΤΠΑ για την Υγεία και σύμφωνα με την χαρτογράφηση που έγινε από το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο έγκρισης των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.
Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε υποδομές του τομέα υγείας ΠΦΥ που περιλαμβάνουν:
– τον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, κ.α.),
– την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη ελλείψεων ή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένου.

Πρόσκληση 28

Συνημμένα Πρόσκλησης 28