Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 235.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 20/09/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 10/10/23
Κατάσταση Πρόσκλησης  


Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της Προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας – Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (εφεξής ΔΜ), που χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας  2014-2020 (ΠΕΠ.Θ), για διάστημα 26 μηνών από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ (στις 31-10-2023) μέχρι 31-12-2025. 

Πρόσκληση 13

Πρόσκληση 13_ορθή επανάληψη

Συνημμένα Πρόσκλησης13