Πρόσκληση 36, «Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών: “Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας” – Τμηματοποιημένο έργο»

Πρόσκληση 36, «Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών: “Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας” – Τμηματοποιημένο έργο».

Πρόσκληση 36

Συνημμένα πρόσκλησης 36 36