Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΑ ΔHMOY ΒΟΛΟΥ

ΣΒΑΑ ΒΟΛΟΥ 2021-2027