Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικοί Στόχοι:
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 1.720.000,00 € €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 16/05/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Θεσσαλία”

Πρόσκληση 2 – ΕΤΠΑ

Συνημμένα Πρόσκλησης 2- ΕΤΠΑ