Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π6Β. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Ειδικοί Στόχοι:
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 710.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 16/05/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Θεσσαλία”

Πρόσκληση_3_ΕΚΤ

Συνημμένα Πρόσκλησης_3_ΕΚΤ