Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 6.200.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 20/09/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 10/10/23
Κατάσταση Πρόσκλησης  


Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας» στους 25 Δήμους της Θεσσαλίας, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025.

Πρόσκληση 10

Συνημμένα Πρόσκλησης 10