Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις
Ειδικοί Στόχοι: 5.1 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, στις αστικές περιοχές
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 31.008.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 19/02/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 29, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΕΤΠΑ»

Πρόσκληση 29

Συνημμένα Πρόσκλησης 29