Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.5 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 14.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/01/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 30/04/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Η Πρόσκληση αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης Δομής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο).

Πρόσκληση 26

Συνημμένα Πρόσκλησης 26