Πρόγραμμα:
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.1 Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 400.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 22/12/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 28/12/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 24, «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ (συνεχιζόμενες δομές)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας των δομών διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης της απασχόλησης (job center) και υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων, οι οποίες χρηματοδοτούνταν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014-2020, για διάστημα δύο (2) ετών στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ), ήτοι από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ. (στις 31/12/2023) μέχρι 31.12.2025. Ακολούθως, η συνέχιση της συγχρηματοδότησης λειτουργίας τους θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής αξιολόγησης για συνέχιση χρηματοδότησης μέχρι 30/11/2029.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 22-12-2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 28-12-2023

Πρόσκληση 24

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΒΑΑ