Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 800.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 25/09/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 10/10/23
Κατάσταση Πρόσκλησης  


Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας  Φροντίδας ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ), για διάστημα 26 μηνών από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο ΠΕΠ.Θ. (31/10/2023) μέχρι 31/12/2025.

Πρόσκληση 15

Συνημμένα Πρόσκλησης 15