Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 250.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 16/08/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 30/09/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 09, «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: συνεχιζόμενες δομές»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης 1 (μίας) δομής (Ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας) η οποία δεν συμπληρώνει συγχρηματοδότηση λειτουργίας 24 μηνών μέχρι το τέλος του 2023 και για όσο διάστημα απαιτείται για την συμπλήρωση του υπόψη διαστήματος. Η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  16-08-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-09-2023

Πρόσκληση 09

Πρόσκληση 09 έκδοση 1.1

Συνημμένα πρόσκλησης 09