Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 900.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 16/08/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 10/10/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 08, «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης: συνέχιση δομών».

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης λειτουργίας έως το τέλος 2024 ανοικτών δομών που υλοποιούν προγράμματα κατά των εξαρτήσεων, για την πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Οι δομές λειτουργούν από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  16-08-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 10-10-2023

Πρόσκληση 08

Πρόσκληση 08_1η Τροποποίηση

Συνημμένα πρόσκλησης 08