ΕνταγμένηΠρόγραμμα:ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027

Προτεραιότητα:

Ειδικοί στόχοι:

ΣΒΑΑ:Καρδίτσας

Κατάσταση Πράξης: Ενταγμένη 


Ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6004232