Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης στο Πλαίσιο Σχεδιασμού του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»

Στο πλαίσιο Σχεδιασμού του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο σχεδιασμό με τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου  και την κατάθεση προτάσεών σας, έως την 23η Αυγούστου 2021.

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» είναι: 470,8 εκ ευρώ κοινοτική συνδρομή και 83 εκ ευρώ εθνική συμμετοχή. Το ποσό αυτό αθροιστικά ανέρχεται σε 553,8 εκ ευρώ.

Η διαβούλευση για το Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» ξεκινά με το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) που συνοπτικά αποτυπώνει τα δεδομένα σχεδιασμού του νέου Προγράμματος, το Στρατηγικό Στόχο του και τις προτεραιότητές του, καθώς και Δράσεις που συνεισφέρουν σε αυτές.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή πολίτης, προσκαλείται να συμμετέχει στη Διαβούλευση, μέσω ενός δομημένου ψηφιακού Ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε επί του Κειμένου Βασικών Αρχών, με τήρηση του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) ή και ανώνυμα για όσους το επιθυμούν.

Το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να αξιολογήσουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δράσεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» αλλά και να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις δικές τους προτάσεις σε σχέση με τις κατευθύνσεις και τις επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η επεξεργασία των απαντήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, συνδυαστικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατευθύνσεις της αρμόδιας ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ και ΕΕ ως προς την κατανομή δράσεων μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, θα επιτρέψει την οριστικοποίηση της διαμόρφωσης της αναπτυξιακής πολιτικής στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας στην περίοδο 2021-2027.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: https://forms.gle/NBpGnH3NzNkMvmbc6

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [email protected] , με παράκληση το μήνυμα να περιλαμβάνει στον τίτλο του θέματος το: «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027».

Το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) το βρίσκετε παρακάτω: