Ψηφιακός Τομέας CEF2: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση

Αρχική 9 Νέα - Ανακοινώσεις 9 Ψηφιακός Τομέας CEF2: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση

Ψηφιακός Τομέας CEF2: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2)”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 241.000.000€ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2024.

Στην παράρτημα της πρόσκλησης παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά την προαναφερθείσα πρόσκληση καθώς και την εθνική διαδικασία για την έκδοση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους (Letter of Support) για την υποβολή της πρότασης για συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

C_2023_2533_F1_ANNEX_EN_V3_P1_2656431

C_2023_2533_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EN_V3

call-fiche_cef-dig-2023-5gcorridors_en

call-fiche_cef-dig-2023-5gsmartcom-edge_en

call-fiche_cef-dig-2023-gateways_en

Γ.Πρ. 2023 – 107028 – Ψηφιακός Τομέας CEF2_ 3η Πρόσκληση CEF2 (παράταση υποβολής προτάσεων)

Πρόσκληση CEF-DIG-2023_anexx_ver3