Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι: 4Α.6 Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 4.592.789 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 22/04/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/07/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 35, ΔΡΑΣΗ 4A.6.1 / Υποδράση 4A.6.1.1: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μεταφερόμενα έργα) (έκδοση 2)

Πρόσκληση 35

Συνημμένα Πρόσκλησης 35