Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα
Ειδικοί Στόχοι: 2.5 Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 26/02/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 29/03/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Η δράση αφορά στην υλοποίηση της Β’ Φάσης της εξής πράξης του ΠΕΠ.Θ 2014-2020 που χαρακτηρίζεται ως “τμηματοποιημένη”: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  26-02-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-03-2024

Πρόσκληση 30

Συνημμένα Πρόσκλησης 30