Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία»

Αρχική 9 Νέα - Ανακοινώσεις 9 Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία»

Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων  Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία».

Ανακοινώνεται πως  με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017, (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017), παραμένει ανοικτή  η πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών- Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας,  για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.