Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Αρχική 9 Έγγραφα 9 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 και ασκούν τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021.
 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
  1. την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων
  2. όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων
  3. τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του προγράμματος·
  4. τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τα χρηματοδοτικά μέσα που απαριθμούνται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 και στο σχετικό έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του Καν.1060/2021, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση
  5. την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα
  6. την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής
  7. την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας, κατά περίπτωσηη) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Ιδίως σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πράξεων του Προγράμματος με τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες καθώς και σχετικών καταγγελιών που υποβάλλονται (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά το άρθρο 69, παρ. 7ε του Kαν. 1060/2021), ενημερώνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται προς αυτήν αντίστοιχες εκθέσεις οι οποίες αποτυπώνουν τις προαναφερθείσες περιπτώσεις καταγγελιών και μη συμμόρφωσης
  8. την πρόοδο στη ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων δημόσιων οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων, κατά περίπτωση
  9. πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της συνεισφοράς του προγράμματος στο Πρόγραμμα InvestEU σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.1060/2021 ή των πόρων που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καν.1060/2021, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση.
 3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
  1. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών σε αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του Καν. 1060/2021,
  2. την τελική έκθεση επιδόσεων,
  3. το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος και κάθε τροποποίησή του,
  4. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής για τροποποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων για μεταφορές πόρων σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και το άρθρο 26 του Καν. 1060/2021.
 4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή ή/και την ΕΑΣ, μεταξύ άλλων σχετικά με μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους.
 5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Περιφερειακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία»
  σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
  Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την
  πρόταση ημερήσιας διάταξης, την εξαγωγή των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
 2. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027