Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Αρχική 9 Προσκλήσεις ΟΧΕ 9 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών, η οποία ορίζεται έως 29 Μαρτίου 2024.

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Στρατηγικών ΟΧΕ – ΒΑΑ


1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών, η οποία ορίζεται έως 29 Φεβρουαρίου 2024.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. 7299/27-10-2023 έγγραφό μας που αφορά σε διευκρινήσεις επί της υπόψη πρόσκλησης, καθώς και το με αρ. πρωτ. 99727/27-10-2023 σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ – ΕΥΣΠεΠ.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Στρατηγικών ΟΧΕ – ΒΑΑ

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης

Διευκρινίσεις για τις συνεχιζόμενες Χωρικές Στρατηγικές


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027, καλεί τους Δήμους Βόλου, Καρδίτσας, Λαρισαίων και Τρικκαίων (Αστικές Αρχές), να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2023.

Η διαδικασία Αξιολόγησης των Στρατηγικών που υποβάλλονται, είναι η Άμεση, κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία.