Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002996 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002996 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002996 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης_6002996

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης με MIS 6002996