Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+» με Κωδικό ΟΠΣ 6003051 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+» με Κωδικό ΟΠΣ 6003051 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+» με Κωδικό ΟΠΣ 6003051 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης 6003051